ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

20 ޖުލައި 2020 12:05

ނަންބަރު

38

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 38 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 2016/12 (ޖިނާޢީ އިޖުރާޢަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން ބިލުގެ 40 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙު ކޮމިޓީން އިޞްލާޙުކޮށް ފާސްކުރުމަށް ނިންމެވިއެވެ. އަދި 40 ވަނަ މާއްދާގެ (ވ) 42 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަދި 42 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ބިލަށް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމެވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA