ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

22 ޖުލައި 2020 02:40

ނަންބަރު

40

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 40 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2012 (ޢާންމު ސިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލާ ގުޅޭގޮތުން ބިލުގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ކަމާގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކަށް ފޮނުވުމަށާއި ޢާންމުންގެ ޙިޔާލު ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުމަށް އަދި ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ފަހު ތާރީޚެއްގެ ގޮތުގައި 9 އޮގަސްޓު 2020 ކަމުގައި ކޮމިޓީއިން ނިންމެވިއެވެ. އެއަށްފަހު، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުވާފައިވާ ރިޕޯޓާ މެދު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު އެ މަސައްކަތް ދެން ބާއްވަވާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އިތުރަށް ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA