ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

22 ޖުލައި 2020

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ރިޕޯޓް ނަންބަރު D-TC96/TF10/2020/11

ޚުލާސާ

-

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

22 ޖުލައި 2020 - ކުރިޔަށް ދަނީ

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
22 ޖުލައި 2020 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 40 ވަނަ ބައްދަލުވުން
6 އޯގަސްޓު 2020 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 41 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA