ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

12 އޯގަސްޓު 2020 12:50

ނަންބަރު

44

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 44 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާޢީ އިޖުރާޢަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން ބިލުގެ 55 ވަނަ މާއްދާގެ (މ) އިން ފެށިގެން 60 ވަނަ މާއްދާގެ (ފ) ގެ ނިޔަލަށް ބައްލަވައި ބައެއް މާއްދާތައް އިޞްލާޙުކޮށް ދެން ހުރި މާއްދާތައް ފަހުން ބެއްލެވުމަށް ޕާކްކުރެއްވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA