ކޮމިޓީގެ ނަން

ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

7 ޖުލައި 2020 15:08

ނަންބަރު

35

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 35 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

- އިންޓަރނެޓް ބޭނުންކުރުމުގައި ކުޑަކުދިންނަށް ހުރި ނުރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އެކުދިންގެ ފަރާތުން ހޯދުމަށް ޔުނިސެފްގެ ފަރާތުން ހިއްސާކޮށްފައިވާ ކޮންސެޕް ނޯޓާއި، ގޫގުލް ފޯރމްއާމެދު މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. - އަންހެނުންނާމެދު ކުރާ ތަފާތުކުރުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޕާލިމަންޓަރީ އިންކުއަރީ ހަދުމަށް ގޮވާލާ ޤަރާރާ ގުޅޭގޮތުން، މިހާރު އިދާރާތަކުން ޢާންމުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ކިހާ މުއްދަތެއްވެފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކެއްތޯބަލައި، އިތުރަށް ހޯދަންޖެހޭ މަޢޫލޫމާތުތަކާއި، އިންކުއަރީ ކުރިއަށްގެންދާނެގޮތާ ގުޅޭގޮތުން ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމެވި.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2020 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA