ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

12 އޮކްޓޯބަރު 2020 08:50

ނަންބަރު

52

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 52 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޢާންމުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީތަކާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. މިގޮތުން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ކްލެމެންސީ ބޯޑަށް ފޮނުއްވާ ސިޓީތަކުގެ ޖަވާބު ނުލިބި ދިގު މުއްދަތެއް ހޭދަވެގެންދާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، އެ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޤާނޫނު ނަންބަރު 2012/7 (ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެއްވިއެވެ. މިގޮތުން ބިލުގެ ބައެއް މާއްދާތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ޑްރާފްޓެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެއްވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA