ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

22 ނޮވެމްބަރު 2020 12:05

ނަންބަރު

63

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 63 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުއްވަފައވާ ތިރީގައިވާ 2 ރިޕޯޓް ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރެއްވިއެވެ. 1. ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްބާރީ ޔޫސުފް ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އެ ކޮމިޝަނުން ފޮނުއްވާފައިވާ ރިޕޯޓު 2. ދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްރައްޒާޤު މުޙައްމަދު ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އެ ކޮމިޝަނުން ފޮނުވާފައިވާ ރިޕޯޓު އެއަށްފަހު އެ މައްސަލަތައް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ބައްލަވައި ނިންމަވާފައިވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 2008/10 (ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) އާއި، ގަވާއިދާއި އަދި އެފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އިޖްރާޢާތުތަކާއި އެއްގޮތަށް ކަމަށް ކޮމިޓީއަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާތީ، އެ ދެ ރިޕޯޓްވެސް މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވުމަށް ފާސްކުރެއްވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވާފައިވާ "އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީޤުކުރާ މައްސަލަތަކުގެ ޚުލާޞާ ރިޕޯޓު" ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައިވާތީ، އެމައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ފަހުގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބޭއްވެވިއެވެ. އެއަށްފަހު، ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވާފައިވާ އިފްލާސްވުމާއި އިފްލާސްކުރުމުގެ ބިލު ނިންމާނެ ސުންގަޑިއަކީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުގެ ނިޔަލަށް ކަމުގައި ކޮމިޓީގައި އެއްބަސްވެވުނެވެ. އަދި ބިލާ ގުޅޭގޮތުން ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށާއި ސްޓޭކްހޯލްޑަރސްގެ ކޮމެންޓް ހޯދުމަށް 22 ޑިސެންބަރު 2020 ގެ ނިޔަލަށް އެ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަށް ކޮމިޓީން ކަނޑައެޅުއްވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA