ކޮމިޓީގެ ނަން

ބިނާވެށި ޕްލޭން ކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް ހޮވި ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

23 ނޮވެމްބަރު 2020 14:00

ނަންބަރު

7

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 07 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިބައްދަލުވުމުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވީ ބިނާވެށި ޕްލޭން ކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ބިލާގުޅޭގޮތުން ބިލާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާލިބިފައިވާ މާހިރުންނާ ބައްދަލުކުރުން.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
19 އޮކްޓޯބަރު 2020 - ބިނާވެށި ޕްލޭން ކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ބިލު
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA