ކޮމިޓީގެ ނަން

ބިނާވެށި ޕްލޭން ކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް ހޮވި ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

19 އޮކްޓޯބަރު 2020

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

ބިނާވެށި ޕްލޭން ކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ބިލު

ޚުލާސާ

ބިނާވެށި ޕްލޭން ކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ބިލު

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

19 އޮކްޓޯބަރު 2020 - ކުރިޔަށް ދަނީ

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA