ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

6 ޑިސެމްބަރު 2020 16:06

ނަންބަރު

68

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 68 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީގައި ނުނިމި ހުރި ބިލުތަކާއި، މައްސަލަތައް ނިންމާނެ ސުންގަޑިއެއް ކަމުގައި 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗްމަހުގެ ނިޔަލަށްކަމުގައި ކަނޑައެޅުއްވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
2 މޭ 2020 - ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރެއްވުން.
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA