ކޮމިޓީގެ ނަން

ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

1 އޭޕްރީލު 2020

ސްޓޭޓަސް

ރިޕޯޓް ހުށައެޅިފައި

ކޮވިޑް-19 ރޯގާއާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ހިންގުމަށް ނިންމާފައިވާ ޕްރޮގްރާމް ތަންފީޒުކުރުމަށް މަޖިލީހުން ދެކޭގޮތް ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ

ޚުލާސާ

ކޮވިޑް-19 ރޯގާ ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ޢާއިލާތަކާއި ވިޔަފާރިތަކުގެ އާމްދަނީއަށް އަންނަ ނުރަނގަޅު ބަދަލުތަކުން އަރައިގަތުމަށް، ސަރުކާރުން ހިންގުމަށް ނިންމާފައިވާ ޕްރޮގްރާމް ތަންފީޒުކުރުމަށް މަޖިލީހުން ދެކޭގޮތް ކަނޑައެޅުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 179 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ޕާލިމަންޓަރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން، ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓާގެ ދާއިރާގެ ތެރެއިން އަންނަނިވި ކަންކަން ދިރާސާކުރުން. 1. ބޭރު ޤައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް ލިބޭނެ އެހީގެ އަންދާޒާއެއް ހެދުން؛ އަދި 2. ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން އަންޑޮކިއުމަންޓެޑް ބިދޭސީން ދެނެގަނެ، ބިދޭސީން މަދުކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ކަނޑައެޅުން.

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

27 އޭޕްރީލު 2020 - ރިޕޯޓް ހުށައެޅިފައި

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
6 އޭޕްރީލު 2020 - ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2020 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA