ކޮމިޓީގެ ނަން

ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

6 އޭޕްރީލު 2020 14:00

ނަންބަރު

10

ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

ކޮވިޑް-19 ރޯގާ ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ޢާއިލާތަކާއި ވިޔަފާރިތަކުގެ އާމްދަނީއަށް އަންނަ ނުރަނގަޅު ބަދަލުތަކުން އަރައިގަތުމަށް، ސަރުކާރުން ހިންގުމަށް ނިންމާފައިވާ ޕްރޮގްރާމް ތަންފީޒުކުރުމަށް މަޖިލީހުން ދެކޭގޮތް ކަނޑައެޅުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން، ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓާގެ ދާއިރާގެ ތެރެއިން ބޭރު ޤައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް ލިބޭނެ އެހީގެ އަންދާޒާއެއް ހެދުމާއި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން އަންޑޮކިއުމަންޓެޑް ބިދޭސީން ދެނެގަނެ، ބިދޭސީން މަދުކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ގޮތުން 8 މުއައްސަސާއަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރުން. އެ މުއައްސަސާތަކަކީ: 1. މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް؛ 2. މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް؛ 3. މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް؛ 4. މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް؛ 5. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް؛ 6. ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ؛ 7. މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން؛ އަދި 8. ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2020 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA