ކޮމިޓީގެ ނަން

ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

27 ނޮވެމްބަރު 2020

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

އިންތިޤާލީ އިންޞާފުގެ ބިލު

ޚުލާސާ

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އިންތިޤާލީ އިންޞާފުގެ ބިލު ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދުއެވެ.

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

27 ނޮވެމްބަރު 2020 - ކުރިޔަށް ދަނީ

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
11 ފެބްރުއަރީ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 7 ވަނަ ބައްދަލުވުން
18 ފެބްރުއަރީ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 8 ވަނަ ބައްދަލުވުން
8 ޖޫން 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 27 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2020 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA