ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

24 މޭ 2020

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައާއި މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތަކުގެ ތަޙްޤީޤާ ގުޅޭގޮތުން މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއިއްޒު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ސިޓީ

ޚުލާސާ

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީ މައްސަލައާއި، ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންނާއި، ގޮތް ނޭނގޭ ގޮތަށް މަރާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތަކުގެ ތަޙްޤީޤުތަކާއި، އެ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާކުރުމާއި، ޝަރީޢަތްތައް ގޮސްފައިވާ ހިސާބާއި، އެ މައްސަލަތައް ލަސްވާ ސަބަބުތައް ބައްލަވައިދިނުމަށް އެދި ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

24 މޭ 2020 - ކުރިޔަށް ދަނީ

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
25 މޭ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 20 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2 ޖޫން 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 24 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA