ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

24 މޭ 2020

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

މެންބަރު ސިރާޖު ފޮނުއްވާފައިވާ ސިއްރު ސިޓީ

ޚުލާސާ

މެންބަރު ސިރާޖު ފޮނުއްވާފައިވާ ސިއްރު ސިޓީ

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

24 މޭ 2020 - ކުރިޔަށް ދަނީ

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
25 މޭ 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 20 ވަނަ ބައްދަލުވުން
2 ޖޫން 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 24 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA