ކޮމިޓީގެ ނަން

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

23 ޖޫން 2020

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓް އުނިކުރެއްވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެ މިނިސްޓްރީއާ ބައްދަލުކުރުން

ޚުލާސާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުން 30 މިލިއަން ރުފިޔާ އުނިކުރެއްވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ، އެކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއާއި ޢާންމު ކޮމިޓީއަށް މިނިސްޓަރ ވަޑައިގެން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ ހާލަތު ޙިއްޞާކޮށްދެއްވުމަށް 23 ޖޫން 2020 ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފައިވާތީ، މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

23 ޖޫން 2020 - ކުރިޔަށް ދަނީ

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
29 ޖޫން 2020 - މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 31 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2020 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA