ކޮމިޓީގެ ނަން

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

29 ޖޫން 2020

ސްޓޭޓަސް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ކޮމިޓީން ސުންގަޑި ކަނޑައަޅާފައިވާ ބިލުތަކުގެ ސުންގަޑި ހަމަވެފައިވާތީ، ބިލުތަކުގެ ސުންގަޑި ކަނޑައެޅުން

ޚުލާސާ

ކޮމިޓީން ސުންގަޑި ކަނޑައަޅާފައިވާ ބިލުތަކުގެ ސުންގަޑި ހަމަވެފައިވާތީ، ބިލުތަކުގެ ސުންގަޑި ކަނޑައެޅުން

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

29 ޖޫން 2020 - ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
29 ޖޫން 2020 - މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 31 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2020 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA