ކޮމިޓީގެ ނަން

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

13 މާރިޗު 2020

ސްޓޭޓަސް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ފާތިމަތު މުނާ (ގ.ޑްރީމް އޮފް ގާރޑެން، ކ.މާލެ) ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ

ޚުލާސާ

ފާތިމަތު މުނާ (ގ.ޑްރީމް އޮފް ގާރޑެން، ކ.މާލެ) ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ ދިރާސާކުރުން

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

22 ޖޫން 2020 - ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA