ކޮމިޓީގެ ނަން

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

22 ޖޫން 2020 12:15

ނަންބަރު

44

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރު ގެ 44 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

ފާތިމަތު މުނާ (ގ.ޑްރީމް އޮފް ގާރޑެން، ކ.މާލެ)، މޫސާ ފަތުހީ (ނަޔާނޫރު، ސ. ހިތަދޫ)، ޙަދީޖާ ޢަބްދުޞަމަދު ޢަބްދުﷲ (ހ. ހުވަދޫ، ކ. މާލެ) އަދި ހައްވާ ޝަފިއްޔާ ރިޒާ (ގ. ނޫކުރި) ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީތައް ދިރާސާކުރުން.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA