ކޮމިޓީގެ ނަން

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

13 މާރިޗު 2020

ސްޓޭޓަސް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

މޫސާ ފަތުހީ (ނަޔާނޫރު، ސ. ހިތަދޫ) ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ

ޚުލާސާ

މޫސާ ފަތުހީ (ނަޔާނޫރު، ސ. ހިތަދޫ) ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ ދިރާސާކުރުން

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

22 ޖޫން 2020 - ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA