ކޮމިޓީގެ ނަން

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

13 މާރިޗު 2020

ސްޓޭޓަސް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ހައްވާ ޝަފިއްޔާ ރިޒާ (ގ. ނޫކުރި، ކ.މާލެ) ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ

ޚުލާސާ

ހައްވާ ޝަފިއްޔާ ރިޒާ (ގ. ނޫކުރި) ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ ދިރާސާކުރުން

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

22 ޖޫން 2020 - ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA