ކޮމިޓީގެ ނަން

އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

11 އޯގަސްޓު 2020

ސްޓޭޓަސް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

އއ. މަތިވެރި ބަނދަރުގެ ތޮށިގަނޑު މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ހަލުވި ކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަން ގެނެސްދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

ޚުލާސާ

އއ. މަތިވެރި ބަނދަރުގެ ތޮށިގަނޑު މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ހަލުވި ކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަން ގެނެސްދިނުމަށް އެދި އެ ރަށުގެ ކައުންސިލުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

17 އޯގަސްޓު 2020 - ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
17 އޯގަސްޓު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 38 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2020 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA