ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

8 ޖުލައި 2019

ސްޓޭޓަސް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

ޚުލާސާ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
8 ޖުލައި 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 12 ވަނަ ބައްދަލުވުން
22 ޖުލައި 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 18 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA