ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

8 ޖުލައި 2019

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

ޚުލާސާ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

8 ޖުލައި 2019 - ކުރިޔަށް ދަނީ

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
8 ޖުލައި 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 12 ވަނަ ބައްދަލުވުން
22 ޖުލައި 2019 - 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 18 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA