ކޮމިޓީގެ ނަން

ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

12 މާރިޗު 2020

ސްޓޭޓަސް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުގައި ޤުރުއާން މާއްދާ ޓެސްޓު މަޖުބޫރުކޮށް ބޭއްވުމަށް އެދި ގޮވާލާ ޕެޓިޝަން.

ޚުލާސާ

އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުގައި ޤުރުއާން މާއްދާގެ މަޖްބޫރުކަން އުވާލުމަކީ އެ މާއްދާގެ އަހަންމިއްޔަތުކަން ގެއްލިގެންދާނެ ކަމެއްކަމުގައި ޔަޤީންކުރެވޭތީ އެކަމާމެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، އެ ނިންމުން އަލުން ޢިޔާދަކުރައްވައި، އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުގައި ޤުރުއާން މާއްދާ ޓެސްޓު މަޖުބޫރުކޮށް ބޭއްވުމަށް އެދި ގޮވާލާ ޕެޓިޝަން.

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

26 އޯގަސްޓު 2020 - ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
30 ޖޫން 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ 9 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA