ކޮމިޓީގެ ނަން

ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ (ޤާނޫނު ނަންބަރު 2009/5 (އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް ހޮއްވެވި ސަބް ކޮމިޓީ)

ތާރީޚް

31 އޯގަސްޓު 2020

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2009/5 (އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު (ބިލު ނަންބަރު 2020/22)

ޚުލާސާ

-

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

31 އޯގަސްޓު 2020 - ކުރިޔަށް ދަނީ

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
20 އޮކްޓޯބަރު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 01 ވަނަ ބައްދަލުވުން
21 އޮކްޓޯބަރު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 02 ވަނަ ބައްދަލުވުން
28 އޮކްޓޯބަރު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 03 ވަނަ ބައްދަލުވުން
9 ނޮވެމްބަރު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 04 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA