ކޮމިޓީގެ ނަން

އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

12 ޖެނުއަރީ 2021

ސްޓޭޓަސް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ކޮޅުމަޑުލު އޮމަދޫގެ ވާރޭފެންނަގާ ރައްކާކުރާ ނިޒާނުގެ މަސައްކަތް ނުނިމި ލަސްވަމުންދާތީ އެރަށު ކައުންސިލުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

ޚުލާސާ

ކޮޅުމަޑުލު އޮމަދޫގެ ވާރޭފެންނަގާ ރައްކާކުރާ ނިޒާނުގެ މަސައްކަތް ނުނިމި ލަސްވަމުންދާތީ އެރަށު ކައުންސިލުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

16 ފެބްރުއަރީ 2021 - ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
8 ފެބްރުއަރީ 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 04 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA