ކޮމިޓީގެ ނަން

އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

8 ފެބްރުއަރީ 2021

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ކުނީގެ މައްސަލަ ނުރައްކާތެރި ޙާލަތަކަށް ގޯސްވެފައިވާތީ އެކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

ޚުލާސާ

ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ކުނީގެ މައްސަލަ ނުރައްކާތެރި ޙާލަތަކަށް ގޯސްވެފައިވާތީ އެކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

8 ފެބްރުއަރީ 2021 - ކުރިޔަށް ދަނީ

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
8 ފެބްރުއަރީ 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 04 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA