ކޮމިޓީގެ ނަން

ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

19 އޯގަސްޓު 2020

ސްޓޭޓަސް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސްއާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަން.

ޚުލާސާ

ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ކާރިމް، ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާ ޢާންމު އުޞޫލުތަކާއި ޚިލާފަށް ހިންގާ ކަންތައްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން ހުށަހަޅުއްވާފައި ޕެޓިޝަން.

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

31 އޯގަސްޓު 2020 - ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
26 އޯގަސްޓު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ 17 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA