ކޮމިޓީގެ ނަން

ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

30 އޯގަސްޓު 2020

ސްޓޭޓަސް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ލޯކަލް މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތަކުގެ ވެރިންގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަން

ޚުލާސާ

ލޯކަލް މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތަކުގެ ވެރިންގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަން.

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

15 ފެބްރުއަރީ 2020 - ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA