ކޮމިޓީގެ ނަން

އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

15 މާރިޗު 2021

ސްޓޭޓަސް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ

ޚުލާސާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ރަށްތަކުގެ އެއްބަސްވުންތައް ދޫނުކުރެއްވި މައްސަލައިގައި، މަޖިލީހުގެ އިހްތިސާސްގެ ތެރެއިން ކުރެއްވެން ހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރައްވައި ދެއްވުމަށް އެދި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

15 މާރިޗު 2021 - ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
24 މާރިޗު 2021 - އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 15 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA