ކޮމިޓީގެ ނަން

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

14 އޭޕްރީލު 2021

ސްޓޭޓަސް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

"މޯލްޑިވްސް ސޯލަރ ޕަވަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ސްޓޯރޭޖް ސޮލިއުޝަންސް ޕްރޮޖެކްޓް" އަށް އޭއައިއައިބީ އިން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 20 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ލޯނު

ޚުލާސާ

އޭޝިއަން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކް (އޭއައިއައިބީ) އާއި ވާލްޑް ބޭންކްގެ އެހީގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "މޯލްޑިވްސް ސޯލަރ ޕަވަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ސްޓޯރޭޖް ސޮލިއުޝަންސް ޕްރޮޖެކްޓް" އަށް އޭއައިއައިބީ އިން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 20 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ލޯނު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، ދިވެހި ސަރުކާރާއި އޭއައިއައިބީ އާ ދެމެދު ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގައި 17 މާރިޗު 2021 ގައި ސޮއިކޮށްފައިވާތީ، މި ލޯނާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

26 އޭޕްރީލު 2021 - ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
26 އޭޕްރީލު 2021 - މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 24 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA