ކޮމިޓީގެ ނަން

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

26 އޭޕްރީލު 2021 12:27

ނަންބަރު

24

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 24 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލަރުންގެ އާ އޮނިގަނޑުގެ ދަށުން އިންތިޚާބުވެފައިވާ ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަވާގޮތެއްގެ ތަފްސީލް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއާ ޙިއްސާކޮށްދެއްވުމަށް އެދި އެ އޮތޯރިޓީން 15 އެޕްރީލް 2021 ގައި ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީއާމެދު މަޝްވަރާކުރުއްވައި، މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި މި މައްސަލަ މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށްފަހު، މައްސަލަ ނިމޭގޮތުގެ ޖަވާބު ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއާ ޙިއްސާކުރެއްވުމަށްވަނީ ނިންމާފައެވެ. ޖަނަވަރީ 01، 2012 އިން 15 ނޮވެންބަރު 2012 އާއި ދެމުދު ފަނޑިޔާރުގެ އިންޝުއަރެންސްގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިފައިވާތީ، ފަނޑިޔާރުންނާއި، އެބޭފުޅުންގެ ޑިޕެންޑެންޓުންގެ ބޭސްފަރުވާއަށް އަމިއްލަފުޅަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާތީ އެފައިސާ ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުމަށް އެދި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ނަންބަރު: 198-A/57/2019/20 (30 އޮކްޓޫބަރު 2019) ސިޓީން އެދިވަޑައިގެންފައިވާތީ، އެ ސިޓީއާމެދު މަޝްވަރާކުރެވި، އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ނަންބަރު 57-F/ML/198/2019/11 (09 އޮކްޓޫބަރު 2019) ސިޓީގައި އެފަރާތަށް ދެއްވާފައިވާ ޖަވާބު މުރާޖަޢާކުރައްވަން އެ ކޮމިޓީއަށް ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާކަމަށް ނިންމެވިއެވެ. އަދި އޭޝިއަން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކް (އޭއައިއައިބީ) އާއި ވާލްޑް ބޭންކްގެ އެހީގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "މޯލްޑިވްސް ސޯލަރ ޕަވަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ސްޓޯރޭޖް ސޮލިއުޝަންސް ޕްރޮޖެކްޓް" އަށް އޭއައިއައިބީ އިން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 20 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ލޯނު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، ދިވެހި ސަރުކާރާއި އޭއައިއައިބީ އާ ދެމެދު ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގައި 17 މާރިޗު 2021 ގައި ސޮއިކޮށްފައިވާތީ، މި ލޯނާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޓިގެ މެންބަރުންނާ ޙިއްޞާކުރެއްވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA