ކޮމިޓީގެ ނަން

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

18 އޭޕްރީލު 2021

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

ް ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ "އަހަރީ ރިޕޯޓް" 31 މާރިޗު 2021 ގެ ނިޔަލަށް ހުށަނާޅުއްވާ މުއައްސަސާތަކުގެ ލިސްޓް

ޚުލާސާ

ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2006 (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 35 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ "އަހަރީ ރިޕޯޓް" 31 މާރިޗު 2021 ގެ ނިޔަލަށް ހުށަނާޅުއްވާ މުއައްސަސާތަކުގެ ލިސްޓާއި، ޤާނޫނުގައި ބުނާ މުއްދަތު ހަމަވިފަހުން "އަހަރީ ރިޕޯޓް" ފޮނުއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 08 އެޕްރީލް 2021 ގެ ނިޔަލަށް "އަހަރީ ރިޕޯޓް" ހުށަހެޅުއްވި މުއައްސަސާތަކުގެ ލިސްޓް

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

18 އޭޕްރީލު 2021 - ކުރިޔަށް ދަނީ

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
27 އޭޕްރީލު 2021 - މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 25 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA