ކޮމިޓީގެ ނަން

ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

6 ސެޕްޓެމްބަރު 2020

ސްޓޭޓަސް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ

ޚުލާސާ

ރަށުގެ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށް ސިނާއީ މަސައްކަތަށް އޮޑިހަރުގެ އެޅުމަށް މަދުވެގެން 10 އަހަރާއި 15 އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަށް ބިޑު އުސޫލުން ބިން ދޫކުރެވޭނެ ގޮތް ހައްދަވައިދެއްވުމަށް އެދި އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުން.

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

11 ފެބްރުއަރީ 2021 - ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
9 ފެބްރުއަރީ 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA