ކޮމިޓީގެ ނަން

ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

21 ފެބްރުއަރީ 2021

ސްޓޭޓަސް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙުމަދު ޢީސަ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ

ޚުލާސާ

ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ގޯތި ތެރޭގައި އެ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އިމާރާތް ކުރަމުންދާ އިމާރާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުން.

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

31 މާރިޗު 2021 - ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
9 މާރިޗު 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA