ކޮމިޓީގެ ނަން

ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

9 މާރިޗު 2021 10:05

ނަންބަރު

3

2021 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން، ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ގޯތި ތެރޭގައި އެ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އިމާރާތް ކުރަމުންދާ އިމާރާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސަ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލައިގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށާއި ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ކާރިމް، ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާ ޢާންމު އުޞޫލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން ފޮނުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަންއާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް އެލް.ޖީ.އޭ އަށް ސިޓީ ފޮނުއްވުމަށް ނިންމެވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA