ކޮމިޓީގެ ނަން

ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

31 އޯގަސްޓު 2020

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން ފޮނުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަން

ޚުލާސާ

ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ކާރިމް، ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާ ޢާންމު އުޞޫލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން ފޮނުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަން.

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

31 އޯގަސްޓު 2020 - ކުރިޔަށް ދަނީ

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
9 މާރިޗު 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA