ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

1 ސެޕްޓެމްބަރު 2021

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ 3 ފަނޑިޔާރުންނަށް ރިޝްވަތުދީ ބިރުދައްކާފައިވާކަމަށް އެނގޭ އޯޑިއޯތަކެއް ލީކުވެފައިވާ މައްސަލަ

ޚުލާސާ

ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ޝަރީއަތަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައި، ފަނޑިޔާރުންނަށް ރިޝްވަތުދީ، ބިރުދައްކާފައިވާކަމަށް ބުނާ އޯޑިއޯއެއް ލީކްވެފައިވާތީ، އެކަން ބައްލަވައިދެއްވުން އެދި ޕީޕީއެމްގެ ޕީޖީ ލީޑަރު ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީ

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

1 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 - ކުރިޔަށް ދަނީ

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
5 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 36 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA