ކޮމިޓީގެ ނަން

އިމްތިޔާޒް އަދި ސުލޫކް ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

7 ޖޫން 2021

ސްޓޭޓަސް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙިސާން ހުސައިންއާ މުހާތަބުކޮށް މީދޫދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދު ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކާ ގުޅޭ މައްސަލަ

ޚުލާސާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދު، ޙިސާން ޙުސައިނަކީ ދަންޖައްސަންޖެހޭ މީހެއް ކަމަށާއި އެކަމަނާ މަރާލިޔަސް ފާފަވެރި ނުވާނެކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ވާހަކަދައްކަވާފައިވާކަމުގައި ވިދާޅުވެ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

14 ޖޫން 2021 - ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
9 ޖޫން 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 8 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA