ކޮމިޓީގެ ނަން

އިމްތިޔާޒް އަދި ސުލޫކް ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

9 ޖޫން 2021 14:00

ނަންބަރު

8

2021 ވަނަ އަހަރުގެ 8 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

06 ޖޫން 2021 ދުވަހު ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒާއި ސުލޫކު ކޮމިޓީގެ 07 ވަނަ ބައްދަލުވުން ސިއްރު ކޮށްފައިވަނިކޮށް އެ ބައްދަލުވުމުގައި މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތުގެ ތަފްޞީލް ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް ލީކްކޮށްލާފައިވާ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދު، ޙިސާން ޙުސައިނަކީ ދަންޖައްސަންޖެހޭ މީހެއް ކަމަށާއި އެކަމަނާ މަރާލިޔަސް ފާފަވެރި ނުވާނެކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ވާހަކަދައްކަވާފައިވާކަމުގައި ވިދާޅުވެ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA