ކޮމިޓީގެ ނަން

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

8 ޖުލައި 2021

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކުން ނަންގަވާފައިވާ ލޯންތައް ރިވިއުކުރުން

ޚުލާސާ

-

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

8 ޖުލައި 2021 - ކުރިޔަށް ދަނީ

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA