ކޮމިޓީގެ ނަން

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

31 އޯގަސްޓު 2021

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

މީޑީއާނެޓްއިން އެމް.އެން.ބީ.ސީ އުވާލުމުގެ މަރުޙަލާގައިވުމާއެކު އެ ކުންފުނިއަށް ލިބެންވާ ފައިސާއާ ގުޅޭ

ޚުލާސާ

-

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

31 އޯގަސްޓު 2021 - ކުރިޔަށް ދަނީ

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA