ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

3 މޭ 2021

ސްޓޭޓަސް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ޣައިރު ހާޒިރުގައި ހުކުމްކުރުމުގެ ސަބަބުން އެކި ފަރާތްތަކުގެ ފާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓާފައިވާ މައްސަލަ

ޚުލާސާ

-

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
18 ނޮވެމްބަރު 2021 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 61 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA