ކޮމިޓީގެ ނަން

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

22 ޑިސެމްބަރު 2021

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

އިންޑިއާ އައުޓް ގެ ނަމުގައި ހިންގާ ޙަރަކާތަކާ ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ

ޚުލާސާ

އިންޑިއާ އައުޓް ގެ ނަމުގައި ހިންގާ ޙަރަކާތަކާ ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

22 ޑިސެމްބަރު 2021 - ކުރިޔަށް ދަނީ

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA