ކޮމިޓީގެ ނަން

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބްކޮމިޓީ B ( އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތައް ދިރާސާކުރުން)

ތާރީޚް

18 ޖޫން 2019

ސްޓޭޓަސް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތައް ދިރާސާކުރުން

ޚުލާސާ

އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތައް ދިރާސާކުރުން

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

24 ޖޫން 2019 - ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
24 ޖޫން 2019 - މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބްކޮމިޓީ B ގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA