ކޮމިޓީގެ ނަން

ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ (ކޮމިޓީގެ ވޯކް ޕްލޭން އެކުލަވާލުން)

ތާރީޚް

1 ޖުލައި 2019

ސްޓޭޓަސް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ކޮމިޓީގެ ވޯކް ޕްލޭން އެކުލަވާލުން

ޚުލާސާ

ކޮމިޓީގެ ވޯކް ޕްލޭން އެކުލަވާލުން

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

3 ޖުލައި 2019 - ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA