ކޮމިޓީގެ ނަން

ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

13 މާރިޗު 2023

ސްޓޭޓަސް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ޅ.އަތޮޅު ސްޓޭޓް ހައުސްގެ ޢިމާރާތާ ގުޅޭ މައްސަލަ.

ޚުލާސާ

ޅ.އަތޮޅު ސްޓޭޓް ހައުސްގެ ޢިމާރާތާ ގުޅޭ މައްސަލަ.

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

5 އޭޕްރީލު 2023 - ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
3 އޭޕްރީލު 2023 - 2023 ވަނަ އަހަރުގެ 4 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA