ކޮމިޓީގެ ނަން

ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

3 އޭޕްރީލު 2023 11:10

ނަންބަރު

4

2023 ވަނަ އަހަރުގެ 4 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީއަށް ކައުންސިލްތަކުން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރެއްވިއެވެ. އަދި މި މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ސަބް-ކޮމިޓީ އެއް އެކުލަވާލެއްވުމަށް އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަހީދު ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. މި ހުށަހެޅުމަށް މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ތާއީދުކުރައްވައި، ކޮމިޓީގައި އެ ވަގުތު ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. ( ސަބް-ކޮމިޓީ މެންބަރުން: އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު، މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު، ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު؛ އަދި ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރާޝިދު).

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA