ކޮމިޓީގެ ނަން

ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

14 މާރިޗު 2023

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

"ވ.އަތޮޅު ފިހާރަ" ހިންގަމުންދާ ޢިމާރާތާގުޅޭ މައްސަލަ.

ޚުލާސާ

"ވ.އަތޮޅު ފިހާރަ" ހިންގަމުންދާ ޢިމާރާތާގުޅޭ މައްސަލަ.

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

14 މާރިޗު 2023 - ކުރިޔަށް ދަނީ

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
3 އޭޕްރީލު 2023 - 2023 ވަނަ އަހަރުގެ 4 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA