ކޮމިޓީގެ ނަން

ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީގެ ސަބްކޮމިޓީ (ކައުންސިލްތަކުން ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަތައް ބަލާ ކޮމިޓީ)

ތާރީޚް

21 ޖޫން 2022

ސްޓޭޓަސް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ

ޚުލާސާ

ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

4 އޭޕްރީލު 2023 - ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA